Menu Đóng

Quy định về nghĩa vụ về báo cáo thuế định kỳ đối với doanh nghiệp

Các nghĩa vụ về báo cáo thuế định kỳ mà doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình hoạt động

Doanh nghiệp được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ CẤP MÃ SỐ THUẾ

Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. (Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019)

CẤU TRÚC CỦA MÃ SỐ THUẾ

Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Luật Quản lý Thuế 2019.

–  Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác

Ví dụ như Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Quản Lý ABC có mã số thuế là 0315082xxx

– Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác

Ví dụ chi nhánh của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Quản Lý ABC có mã số thuế là 0315082xxx-001.

ĐĂNG KÝ THUẾ BAO GỒM

❖ Đăng ký thuế lần đầu: Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại cơ quan thuế nơi tổ chức đó có trụ sở kinh doanh. (Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế)

Ví dụ như Công ty A có trụ sở tại Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty A sẽ nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại

Thời hạn đăng ký thuế lần đầu đối với doanh nghiệp là 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập (Căn cứ ddeierm a Khoản 2 Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019)

❖ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế: Khi doanh nghiệp có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì đồng thời phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp. (Theo Khoản 1 Điều 36 Luật quản lý thuế)

Ví dụ minh họa: Công ty A có trụ sở tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty A dự định chuyển địa chỉ sang Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thay đổi địa chỉ như vậy sẽ làm thay đổi cơ quan quản lý thuế từ Chi cục thuế Quận Tân Bình sang Chi cục thuế Quận Tân Phú. Trong trường hợp này công ty A phải nộp hồ sơ xin chuyển địa điểm kinh doanh lên Chi cục thuế Quận Tân Bình, sau khi Chi cục thuế Quận Tân Bình ra thông báo Phiếu chuyển xác nhận công ty A chuyển sang quận Tân Phú, thì lúc này doanh nghiệp mới nộp được hồ sơ chuyển quận lên Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh để bên Sở cấp Giấy phép kinh doanh cho công ty A ở địa chỉ mới bên Tân Phú.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. (Theo Khoản 2 Điều 36 Luật quản lý thuế 2019)

❖ Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh đối với doanh nghiệp: Tổ chức thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh có thời hạn đã thông báo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan thì cơ quan thuế căn cứ vào thông báo của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quản lý thuế trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn theo quy định của Luật này.

❖ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Doanh nghiệp có thể thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc các trường hợp như: Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản; Bị thu hồi giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp; Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất

Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Các giấy tờ khác có liên quan (Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế 2019).

❖ Khôi phục mã số thuế. Căn cứ Điều 40 Luật quản lý thuế thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế trong các trường hợp như sau: Được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Khi cơ quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuế thông báo khôi phục mã số thuế.

Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế bao gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế; Các giấy tờ khác có liên quan.

KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ, QUYẾT TOÁN, HOÀN THUẾ

a) Nguyên tắc khai thuế, tính thuế.

Căn cứ theo Điều 42 Luật quản lý thuế 2019, đối với doanh nghiệp khi khai thuế, tính thuế có những nguyên tắc như sau 

 • Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế
 • Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ một số trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ
 • Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước.

b) Hồ sơ khai thuế 

Căn cứ Điều 43 Luật quản lý thuế, thì thường doanh nghiệp sẽ có những loại tờ khai thuế như sau

 • Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. (Căn cứ Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC).

 • Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng

Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng.

 • Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp

Hồ sơ quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

Hồ sơ khai thuế năm được coi là báo cáo tài chính cuối năm, là báo cáo tổng quan toàn bộ tình hình doanh nghiệp trong năm tài chính.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau

 • Đối với tờ khai thuế theo tháng thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ như hạn cuối của báo cáo tháng 9/2021 là ngày 20/10/2021

 • Đối với tờ khai thuế theo quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ như hạn cuối nộp báo cáo Quý 1/2021 là cuối tháng 4/2021

 • Đối với hồ sơ quyết toán thuế cuối năm thì hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

Ví dụ như năm tài chính của công ty A là 01/01/2021-31/12/2021, thì hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế cuối năm là cuối tháng 3/2022.

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Trường hợp đặc biệt: Người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button